ഇലെക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ !!!

സൈറ്റ് ഓർഡറുകൾ Deliver ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക : 9746111007 അല്ലെങ്കിൽ Item list (Mail or Whatsapp) ചെയ്താൽ Quotation നൽകുന്നതാണ്.

ഓഫറുകൾ അറിയാൻ ഓഫർ പേജ് സന്ദർശിക്കുക!!!

Orient LED

1 year warranty for Orient Bulbs

Elleys

Elleys Dealers നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു കമ്പനി വിലയിൽ Items നൽകുന്നതാണ്.

All products include 1-10 year site warranty*

Elleys Modular Glass Plate switches and sockets

Elleys E-Square Modular Plates switches and sockets

Hi-Fi Modular plates switches and sockets 

Elleys Metal and Surface boxes

Hi-Fi Normal plates switches and sockets

V-Guard Wires

V-Guard wires are available in coils and metres

V-Guard ELCB, Isolators and MCBs

Crompton Ceiling Fan High Speed and Aura

V-Guard Ceiling Fan (Base model), Pedestal Fan and Wall Fan